பசுமை போர்வை போர்த்தும் திருப்பூர்

இந்திய அரசு வெளியிட்ட “வனங்களின் அறிக்கை” படிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. மிகவும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அந்த அறிக்கை மூலம் கற்க நேர்ந்தது. ஒவ்வொரு மாநிலம், மாவட்டம் வாரியாக வனங்களின் விபரம் பற்றிய விரிவான ஆண்டறிக்கை. அதில் குறிப்பாக இரண்டு தகவல்களை இங்கே பகிர்கிறேன். தமிழகத்தின் வனப்பரப்பின் புள்ளிவிபரம், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லை என்பதையே காண்பிக்கிறது, மேலும் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் வனப்போர்வை புள்ளிவிபரமானது புதிய உத்வேகத்தினை நமக்கு தருகிறது.

Capacity Building and Awareness workshop on Resource Efficiency Measures in Tiruppur.

Dear Stakeholders,
Greetings to you!!
Bureau of Energy Efficiency (BEE) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) are jointly executing a Global Environment Facility (GEF) – World Bank Project ‘Financing Energy Efficiency at MSMEs’. Under the project, BEE, along with PwC India and Tiruppur Exporter’s Association, is organizing an awareness and capacity building workshop on Resource Efficiency Measures in Tiruppur. The details of the technical workshop are given below:

உத்யோக் ஆதார் எண் – இணையதள குழப்பங்கள்

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். சமீபத்தில் இரண்டு குறு நிறுவனங்கள் என்னிடம் அரசு சலுகைகள் பெறுவது தொடர்பாக சில சந்தேகங்களை கேட்டிருந்தனர், நானும்

Minimize your Energy & Resource Costs through FEEMP Initiative Supported by WorldBank & SIDBI

Increasing Operational Costs and growing concerns for Environment and Pollution are major challenges faced by the manufacturing sector, especially the MSMEs.

Not Anymore !!!

World Bank and SIDBI have launched a program called Financing Energy Efficiency at MSMEs Project (FEEMP) to provide financial assistance to MSMEs to identify and address Resource Efficiency ( Energy+ Lean + Cleaner production) opportunities in their factories.

Needless to say, “Profits lie within the Boundary walls of the Factory!!! “. We need to harvest them by adopting the Best Practices in Resource Efficiency.

Minimize your Energy & Resource Costs through FEEMP Initiative Supported by WorldBank & SIDBI

Increasing Operational Costs and growing concerns for Environment and Pollution are major challenges faced by the manufacturing sector, especially the MSMEs.

Not Anymore !!!

World Bank and SIDBI have launched a program called Financing Energy Efficiency at MSMEs Project (FEEMP) to provide financial assistance to MSMEs to identify and address Resource Efficiency ( Energy+ Lean + Cleaner production) opportunities in their factories.

Needless to say, “Profits lie within the Boundary walls of the Factory!!! “. We need to harvest them by adopting the Best Practices in Resource Efficiency.

India MSE Awards – Finding Business Leaders of Tomorrow in MSME Sector

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and The Economic Times have joined hands to bring the first edition of SIDBI-ET India MSE Awards, a platform created to recognize and reward performers in both the micro and small enterprise categories for some outstanding achievements in the manufacturing and services sector.

நிறுவனங்களின் கடன் தேவை – கடன் பெற இடைவெளியினை குறைத்திட மத்திய அரசின் நடப்பில் இருக்கும் பல்வேறு திட்டங்கள்

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர்களுக்கும், தொழில் செய்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் மிகப்பெரும் சவாலாக இருப்பது சரியான நேரத்தில் நிதியுதவி

ஆற்றல் மேலாண்மை – சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்களுக்கான வாய்ப்புகள்

இந்த கட்டுரை, நான் வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி திருப்பூரில் ஏற்பாடு செய்திருக்கிற ஒரு கருத்தரங்கிற்காக தயார் செய்யப்பட்டது. சிறு மற்றும்

உங்கள் நிறுவன எலக்டிரிஷியன்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை

எங்களது நிறுவனம் நமது திருப்பூர் நிறுவனங்களின் மின் பொறியாளர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை அதாவது டிரையினிங் புரோக்ராம் நடத்துகிறது. நமது நிறுவனங்களில் பெரும்பான்மையான

Understanding the Floor Marking, Visual Aids for Improved Safety & Health at Work

Floor Markings are visual aids to assist the workforce in the workplace to deliver desired results and create a better workspace. Shopfloor involves a variety of inter-related activities, Where Employees move, Materials get moved using a forklift, Emergency Systems are in place, and the probability of incidents is significantly high. The busy activities result in employees moving across the shop floor and which gives ample opportunity for confusion and chaos in operations. Confusion and Chaos result in hazards to the workforce. An effective way to minimize and nullify the hazard is to create Colour based Visuals and Marking aids. 

Workshop Series – Session on “Workplace Safety & Hygiene”

WWF-India & VRNC organizing Series of Program to discuss Resource Efficiency & Stewardship as a theme in the Next coming Months from July 2021 onwards. Our first Session of our Workshop Series is Scheduled on 9th July 2021 on “Workplace Safety & Hygiene”, This session gives awareness on QCI’s WASH Standard and Practical Insights on Workplace Safety & Hygiene.

%d bloggers like this: